Spracovanie a ochrana osobných údajov

Je pro nás důležité, abyste byli plně informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, a abyste věděli, jak je využíváme.

 

Naše internetové stránky

Při odeslání poptávkového formuláře ukládáme ve formě e-mailu pouze údaje, které do formuláře sami zadáte.Cookies sbíráme v rámci Google Analytics. Jde pouze o základní implementaci a použití. Do Google Analytics neposíláme žádné informace, které jste nám poskytli.

V případě, že byste nesouhlasili ani s takovýmto způsobem měření, doporučujeme Vám použití plug-inu do prohlížeče (například Googlem vydaným Opt-out Browser Add-onem).

Použití souborů cookies můžete ve svém prohlížeči povolit nebo zakázat (včetně těch, které sledují pohyb na internetových stránkách). Váš prohlížeč také nabízí možnost soubory cookie smazat.

Ostatní účely

Zpracováváme rovněž osobní údaje, které nám předáváte dobrovolně, např. při poptávce,
objednávce, fakturaci, sjednávání schůzky, nebo když si objednáváte informační materiály. Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou:• jméno a příjmení, titul, název firmy, příp. název oddělení,

• e-mail, telefonní čísla, adresa webových stránek,
• IČ, DIČ, dodací adresa, korespondenční adresa, fakturační adresa, číslo bankovního účtu,
• informace o odebíraném sortimentu,
• informace, které nám poskytnete, když se na nás obracíte s dotazy týkajícími se našich produktů a služeb,
• SPZ vozu a podpis osoby, která osobně přebírá zboží v našem skladě.

Ke zpracování údajů pro přijetí a zpracování vaší poptávky, sjednání schůzky nebo objednání zboží je vaší smluvní povinností nám některé údaje poskytnout. Bez nich nejsme schopni vaši žádost zpracovat. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Předávání osobních údajů třetím stranám

V některých případech využíváme služeb jiných dodavatelů, kteří za nás údaje zpracovávají (např. IT, dopravci nebo účetní služby). Tito externí dodavatelé jsou zavázáni k zacházení s osobními údaji v přísně důvěrném režimu a nemají dovoleno je zpracovávat pro jiný účel.

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám a nikomu je neposkytneme pro komerční účely.

Vaše osobní údaje nepředáváme ani do třetích zemí.

Bezpečnost dat

Naše společnost dbá na odpovídající technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodnou i záměrnou manipulací či ztrátou, nežádoucím poškozením a před přístupem neoprávněných osob. Účinnost naší ochrany dat soustavně prověřujeme a neustále vylepšujeme v souladu s technologickým vývojem.

Standardní období uchovávání údajů před smazáním

Zákonnými předpisy jsou stanoveny různé podmínky a povinnosti pro období uchovávání osobních údajů. Po uplynutí předepsaných období se údaje obvyklým způsobem mažou nebo profesionálně skartují.

Údaje, na které se uvedené předpisy nevztahují, se mažou, jakmile účel podle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pomine.

Práva související se zpracováním osobních údajů

 

Právo na přístup

Máte právo od nás na vyžádání získat informace o osobních údajích, které o vás evidujeme a zpracováváme.

Právo na úpravy

Máte právo na provedení úprav nesprávných osobních údajů.

Právo na výmaz

Máte právo na okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají. Můžete tak učinit, pokud osobní údaje již nejsou nadále potřebné k účelu, pro který byly zpracovány, dále pokud si přejete odvolat váš souhlas se zpracováním, nebo v případě, kdy pominul zákonný podklad pro zpracování údajů.

Právo na omezení zpracování

Pokud jsou splněna kritéria stanovená článkem 18 GDPR, máte právo žádat omezení zpracování vašich osobních údajů. Článek stanoví, že toto omezení může být požadováno v případě nezákonného zpracování a příslušná osoba nežádá vymazání, ale pouze omezení rozsahu zpracovávání osobních údajů, nebo v případě, že osoba nesouhlasí se zpracováním podle čl. 21 (1) GDPR a není jasný legitimní důvod převyšující zájem osoby, která je subjektem osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů. To znamená, že máte právo obdržet vaše osobní údaje, které nám byly předány, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému zpracovateli.

Právo na námitky

Máte právo kdykoliv vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, a to na základě čl. 6 (1) písmeno e nebo f GDPR, v závislosti na konkrétní situaci. Pokud nebudeme moci prokázat právní základ zpracování, který převáží nad ochranou vašich zájmů, práv a svobod, nebo pokud zpracování nebude podloženo uplatněním či ochranou zákonných nároků, vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Právo na stížnost u orgánu dohledu

Pokud se domníváte, že zpracovávání vašich osobních údajů je z naší strany nezákonné nebo nepřípustné, máte právo podat stížnost na naši společnost u orgánu dohledu. Tím je v České republice: Úřad pro ochranu osobních údajů, E-mail: posta@uoou.cz, WWW: https://www.uoou.cz a na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

Dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, žádosti o informace, nárokové žádosti a stížnosti zasílejte místnímu koordinátorovi ochrany osobních údajů:

Ivo Štefan, JUTEKO, spol. s r.o.
Strážní 13, 130 00 Praha 3, Česká republika e-mail: juteko@juteko.cz

JUTEKO, spol. s r.o. Datum: březen 2023